ค่าสมัคร Hotel Exclusive List
o อัตรา เดือนละ 1,000 บาท ชําระเป็นรายปีๆ ละ 12,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) รวม VAT เป็นจำนวนเงิน 12,840 บาท
o สามารถทําการ refund ได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 2 เดือน ระบบจะทําการหักค่าธรรมเนียม
ในการ refund เป็นจํานวนเงิน 1,000 บาท